Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Pl?vel?s / Holografin?s pl?vel?s

Holografin?s pl?vel?s

holografin?s pl?vel?s

Naujov? ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje dekoratyvin? pl?vel? –?Holografija, skirta:

  • Pakuo?i? gamybai.
  • Vizitini? gamybai.
  • Stiklo laminavimui.

Laminuotas stiklas ir jo pritaikymo galimyb?s

Kam naudojamas laminuotas stiklas? Laminuotas stiklas – tai keli stiklo lak?tai, sujungti pl?vele (polivinilbutiralio – PVB, arba EVA), naudojant tam tikr? temperatūr? ir vakuum?. Taip suklijuotas stiklas atrodo kaip ?prastas stiklas. Pagrindin? jo ypatyb? yra ta, kad ?is stiklas ir sudau?ytas lieka vientisas (nesubyra ? ?ukes) – taip apsaugoma nuo galimo susi?alojimo. Laminuotas stiklas – universaliausias stiklas, skirtas apsaugai nuo UV spinduli?.Refleksinis stiklas saul?s ?viesoje? kei?ia stiklo paketo atspind?jimo, sug?rimo ir pralaidumo ypatybes. ?iuolaikin?je architektūroje vis da?niau naudojamos didel?s stiklo plok?tumos. Langai per vis? sien?, stikliniai stogai, stiklo fasadai ir ?iemos sodai. Be to stiklai yra ?vairi? spalv???arba naudojamas HOLOGRAFINIS efektas?(?iauli? arena). Skirtingos PVB pl?veli? spalvos suteikia galimyb? smarkiai prapl?sti spalvoto stiklo gam?. Architektai gali pasiekti ?vair? ?viesos pralaidum?, nekeisdami stiklo storio ar objekto konstrukcijos. Naudojant spalvotas PVB pl?veles galima i?gauti labai ?domi? sprendim? tiek pastat? fasadams, tiek ir interjerams. Fasadams skirtos PVB pl?vel?s yra atsparios UV poveikiui.?prasti standartiniai laminuoto stiklo gaminiai skirti stogams, balkon? pertvaroms, ?emutini? auk?t? bei apsauginiams langams, durims ir pertvaroms. Laminuotas stiklas naudojamas ir specialios paskirties gaminiams: lauko liftams, sporto kompleksams, grindims bei laiptams, patalpoms, esan?ioms po vandeniu,? akvariumams,? neper?aunamiems ar apsaugantiems nuo ?silau?imo langams, sustiprintai garso izoliacijai bei stikliniams reklamos gaminiams.Laminuotas stiklas gali apsaugoti muziejuose sukauptas vertybes, banko patalpas nuo ginkluoto u?puolimo ar kit? brang? turt? ir u?tikrinti tose patalpose dirban?i? ?moni? saugum?. Ypatinga laminuoto stiklo struktūra skaidri? stiklin? pertvar? daro neper?aunam? pistoletu ar net Kala?nikovo automatu.Naudojant laminuot? stikl?, galima sukurti ?vairi? spalvini? interjero derini?, pie?ini?, esan?i? viduje tarp stiklo lak?t?. Be to, spalvotus bei ra?tuotus stiklus galima derinti su metalu, med?iu ir kitomis med?iagomis. Laminuoti stiklai su specialia holografine pl?vele – naudojami? pastat? fasad? eksterjerui . Tokiu atveju, pastatas tampa pastabesnis? (pvz.?IAULI? ARENA). Taip pat naudojama ir interjero dizainui pa?vairinti.Mūs? kompanija gali pagaminti laminuot? stikl? pagal kliento pageidavimus: ?vairūs pie?iniai, fotonuotraukos ir pan. Tokius stiklus nauduoja tiek bald? gamintojai, reklamos firmos, tiek pertvar?, fasad? gamintojai ir kt.? Vis? pastato egzistavimo laikotarp? laminuotas stiklas i?lieka tokios pa?ios spalvos ir toks pats atsparus. Jam nereikalinga jokia speciali prie?iūra.

Apsauga nuo ?sibrov?li?

?iuo metu yra daug efektyvi? signalizacijos sistem?, ta?iau jos visos tik garsiai prane?a apsaugos tarnyboms ar aplinkiniams apie ?silau?im?. Per laik?, kol atvyksta policija ar apsauga, nusikaltimas da?nai jau būna ?vykdytas. Nuolat did?jantis ?silau?iam?j? vagys?i? skai?ius ir vandalizmas privert? ie?koti priemoni?, galin?i? kuo efektyviau apsaugoti turt?. Statistiniais duomenimis, 75 proc. atvej? ? patalpas ?silau?iama per langus, vitrinas ir stiklines duris. Paprastas stiklas neapsaugo patalp? nuo ?silau?imo. Naudoti laminuot? stikl? (?r.rubrika?APSAUGIN?S PL?VEL?S) – tinkamiausia nepageidaujam? atvej? prevencija. Panaudojus keli? sluoksni? laminuot? stikl?, ?silau?imo atveju galima i?saugoti stiklo vientisum?, taigi ir pakankamai laiko, kad apsaugos policija sp?t? sureaguoti. Būtent taip tur?t? būti apsaugoti bank?, parduotuvi? ir kontor? langai bei parduotuvi? vitrinos. Laminuotas stiklas u?tikrina apsaug? nenaudojant apsaugini? grot? ar ?aliuzi?.Stebinantis laminuoto stiklo prana?umas juntamas tiek kalbant apie saugum?, tiek ir apie turto apsaug?. Laminuotas stiklas gali būti naudojamas taip pat ?vairiai, kaip ir ?prastas stiklas.

Efektyvi garso izoliacija

Specialus gars? izoliuojantis laminuotas stiklas, nauduojant speciali? pl?vel?, nedidindamas stiklo storio, gali smarkiai suma?inti triuk?m?: 6 mm laminuoto stiklo garso izoliacija prilygsta 12 mm vientiso stiklo garso izoliacijai (6 mm laminuoto stiklo garso izoliacija – 35 dB, 1 dB ma?esn? negu 12 mm vientiso stiklo garso izoliacija).Naudojant akustin? PVB arba EVA pl?vel?, kuriai būdingos puikios akustin?s ypatyb?s, garso izoliacijos lygis kritinio da?nio juostoje nenukrinta. Tai elastingos PVB? pl?vel?s puikios garso absorbcijos rezultatas. ?i? med?iag? akustin?s charakteristikos yra tokios pat, kaip ir laminuot? stikl?: ?ios med?iagos gaminamos su skaidraus akrilinio polimero sluoksniu tarp stikl?. Akrilinio laminato sluoksnis turi būti ma?daug 1 mm storesnis, kad u?tikrint? tok? mechaninio stiprumo lyg? kaip PVB arba EVA pl?vel?.Jeigu stiklinti naudojamas vienas PVB pl?vel?s sluoksnis, garso izoliacijos efektas juntamas. Garso izoliacija, naudojant PVB (A) pl?vel?, vidutini?kai padid?ja nuo 1 iki 3 dB (Rw), ta?iau gali i?augti ir iki 10 dB, kritiniam da?niui artimoje zonoje. Optimalus akustinis storis – 0,38 mm (vienas pl?vel?s sluoksnis). Nustatyta, kad didesnio negu nurodyto storio tarpsluoksniai neu?tikrina geresn?s garso izoliacijos.

Nelaiming? atsitikim? prevencija

绳结陷入花缝惩罚Aplink mus apstu konstrukcij? ir gamini? i? stiklo. Tai pertvaros, durys, langai, stikliniai stogai, bald? bei interjero detal?s.Stiklin?s konstrukcijos – esteti?kos, patogios ir prakti?kos, bet n?ra garantijos, kad stiklas nesudu? nuo mechaninio poveikio. Kasmet didel? dalis ?moni? susi?aloja susidūrimo su stiklu metu, nema?a dalis nukent?jusi?j? yra vaikai. Suma?inti nelaiming? atsitikim? tikimyb? stiklinant pastatus – svarbus veiksnys. Stiklui sudu?us susidaro ?uki? a?triais kra?tais, jos da?niausiai tampa nelaiming? atsitikim? prie?astimi ir gali sukelti itin skausming? padarini? – pasitaiko netgi mirties atvej?.Ty?inio ar atsitiktinio smūgio atveju laminuotas stiklas gali suskilin?ti, bet stiklo ?uk?s tvirtai laikosi prie pl?vel?s ir nei?krenta i? r?m?. Taigi nelaiming? atsitikim? rizika labai suma??ja.

Stiklo paket? su laminuotu stiklu garso izoliacija

绳结陷入花缝惩罚Laminuotas stiklas gali tur?ti ?takos mūs? gyvenimo kokybei tiek darbo vietoje, tiek ir namuose. Remiantis darbo vietos ir sveikatos specialist? i?vadomis, suma?inus triuk?m?, labai padid?ja darbuotoj? darbo na?umas, ma??ja stresas bei nuovargis. Auk?to da?nio triuk?mas vargina, tod?l ?iuolaiki?ki vie?bu?iai ar gyvenamieji namai, esantys arti judri? gatvi? ar aerouost?, statomi naudojant laminuot? triuk?m? izoliuojant? stikl?. Taip triuk?mas smarkiai slopinamas ir sve?iai gali tik?tis ramiai pails?ti, nejausdami triuk?mo sukeliamo diskomforto.