Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Pl?vel?s / Apsaugin?s pl?vel?s

Apsaugin?s pl?vel?s

NAUJIENA!

?Kad padidinti apsaugos konstrukcij??(stiklo paketas + r?mas + stiklajuost?) – siūlome?papildomai u?sakyti stiklajuostes silikoninimo?paslaug?.

Mes gyvename pasaulyje, kuris dar nepasi?ymi tobulumu. Gamtos ir ?mogaus rank? griaunan?ios j?gos veikia mūs? aplink?. ?Kompanija “DEKOR8”?pristato?produkcij?, apsaugan?i? ?mones ir nuosavyb? nuo ?vairi? kriminalini? bei gamtos gr?smi?.

绳结陷入花缝惩罚Uraganai, ?em?s dreb?jimai, sprogimai chemijos gamyklose, bomb? sprogimai, vagyst?s ir vandalizmas – visi ?ie rei?kiniai sukelia didelius nuostolius namuose ir gamybin?se patalpose, o kartais net su?aloja ?mones arba tampa j? mirties prie?astimi. Kompanijos “DEKOR8” sistem?, tvirtinan?i? pl?vel? r?muose, instaliavimas kartu su pl?vele, ?ymiai prisideda prie? saugios lango konstrukcijos.

Kokie bebūt? Jūs? poreikiai ir reikalavimai, ?būtinai rasite ?Jums tinkam? apsaugan?i? pl?vel? ?DEKOR8“ produkcijos asortimente.

Apsauga nuo ?silau?imo (anti-bandit)

Patekti ? vid?, sudau?ius lang?, – tai buvo papras?iausias būdas nelegaliai patekti ? u?daras patalpas. Kompanijos ?DEKOR8“?siūloma pl?vel? sustabdys pl??ik?. Stiklas nuo smūgi? sudu?, ta?iau i?liks r?muose ir neleis piktadariui greitai patekti ? patalpas, privers j? susim?styti k? toliau daryti. Daugeliu atveju jo surastas atsakymas būna paprastas – kuo grei?iau dingti.

Pl?vel?s instaliavimas – tai lengvas būdas apsaugoti namus arba biurus nuo ?silau?imo.

Apsauga nuo gamtos kataklizm?

绳结陷入花缝惩罚Kilus uraganui, kai stiprus v?jas prasiskverbia pro sudu?us? stikl? ? pastato vid?, jis gali dalinai arba visi?kai sugriauti laikan?i?sias konstrukcijas. ?DEKOR8“ kompanijos?siūloma apsaugin?? pl?vel? ne tik apsaugo nuo susi?eidimo stiklo ?uk?mis, bet ir neleid?ia v?jui prasiskverbti ? pastato vid?. ?em?s dreb?jimo atveju ta pati pl?vel? sulaiko ?ukes,?minimalizuoti ?al?, sukeliam? pastato interjerui ir eksterjerui.

Pl?vel?s – tai patogi, pastovi ir svarbiausia, efektyvesn? alternatyva lang? u?kalimui lentel?mis arba stikl? u?klijavimui lipnia juosta kry?mai.

Apsauga nuo sprogimo

绳结陷入花缝惩罚Galingas bombos sprogimas sukelia did?iulius sugriovimus. Atrodyt?, stiklo sudu?imas – tai minimaliai reik?minga sprogimo pasekm?. Ta?iau, turint omenyje tai, kad 1 kv.m. stiklo sudū?ta ? daugiau kaip 2 tūkstan?ius mirtinai pavojing? ?uki?, d?l to nugriaud?jus sprogimui su?eidimas stiklo ?uk?mis tampa labiausiai paplitusia mirties ar susi?alojimo prie?astimi.

Antigraffiti

Vandalizmas – tai ne tik apmaudi netektis ir ?did?iuliai nuostoliai. ?manoma u?kirsti keli? nuolatiniam stikl?, kuriuos i?margina graffiti m?g?jai, keitimui. Instaliavus ant stikl? kompanijos “DEKOR8”?siūlomas specialias “Antigraffiti” tipo pl?veles gatvi? “dailinink?” aktyvumo vietose, galima i?vengti stikl? keitimo, t.y. i? naujo instaliuojama tik nauja pl?vel?.

Stiklas su pl?vele vietoje grūdinto stiklo

绳结陷入花缝惩罚Vietoje stikl? keitimo pastatuose, kuriuose pagal normas numatytas grūdinto stiklo instaliavimas, kompanija “DEKOR8” gali pasiūlyti pigesn? ?stiklinimo būd?, atitinkant? normatyvinius reikalavimus. Sprendimas – kompanijos “DEKOR8” pl?veli? panaudojimas, kurios buvo testuotos pagal atitikim? saugiam ?stiklinimui.? ?? testavim? atliko JAV Komisija, atsakinga u? vartotojams skirt? gamini? saugum? (CPSC).