Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Pl?vel?s

Pl?vel?s

Pl?veli? klijavimo paslaugos
Garantijos iki 10 met?

Patirtis
Didesn? kaip 17 met? patirtis pl?veli? pardavime ir klijavime.
Garantija
Suteikiame iki?10 met? garantija pl?vel?ms ir j? klijavimui.
Kaina
DEKOR8 – visada suteikiame tinkam? kain?.

Visos?DEKOR8 pl?vel?s gaminamos i? auk??iausios kokyb?s med?iag?, naudojant pa?ias ?iuolaiki?kiausias technologijas, o tai ilgam laikui u?tikrina optimalias kokyb?s charakteristikas ir eksploatacines savybes.

Naujos kartos smūgiams atsparios (apsaugin?s anti-bandit) pl?vel?s, pristatytos firmos ?DEKOR8, skiriasi nuo ank??iau teikiam? daug auk?tesniu sluoksniu koeficientu, auk?tesne agdezija (prisiklijavimu) prie stiklo, stabilumu ir puikiu prie??br??iminiu padengimu, auk?tu optiniu vientisumu.

JAV kompanij??gaminamos pl?vel?s u?tikrins jūs? saugum?, o taip pat suteiks gro?io ir i?skirtinumo ne tik jūs? namams, bet ir biuriui ar automobiliui.

绳结陷入花缝惩罚Kompanija DEKOR8?siūlo daugyb? ?vairi? atspalvi? pl?veli?, pradedant nuo tamsiausi? ir baigiant ?viesiausiais, suteikiant laisv? jūs? dizaino fantazijai.

I? naujausi? siūlom? pl?veli?, DEKOR8?asortimente pasirod? pl?vel?s su klient? pageidaujamomis nuotraukomis, vaizdais ir ornamentais.?Daugiau informacijos galite surasti ?ia:?Pla?iaformat? spauda.

Med?iagos eksploatacijos taisykl?s:

1. Neplauti lang? (stikl?), po j? padengimo pl?vele,?绳结陷入花缝惩罚7 (septynias) dienas, siekiant i?vengti dr?gm?s patekimo bei vandenini? l??i? atsiradimo;

2. langus (stiklus), po j? padengimo pl?vele,?绳结陷入花缝惩罚7 (septynias) dienas laikyti ne ?emesn?je nei +10?C temperatūroje;

3. draud?iama med?iagos plovimui naudoti abrazyvines plaunan?ias pastas, laikra??ius ir kitas priemones, kurios gali palikti ?br??imus. Med?iag? plauti galima tik stikl? plovimui buityje skirtomis priemon?mis;

4. saugoti nuo ugnies, chemini? tirpikli? poveikio, mechanini? pa?eidim?;

5. langus (stiklus), po j? padengimo pl?vele, 15 (penkiolikos) dien? laikotarpyje, transportavimo metu, grie?tai draud?iama i? pl?vel?s dengimo pus?s kelti/ne?ti stikl? perne?imui skirtais ?rankiais;

6. draud?iama ant pl?vel?s u?klijuoti/nuklijuoti lipdukus ir kt.

?ios pl?vel?s turi daug privalum?: ?skaitant stiling? i?vaizd?, taip pat dizaineriams bei i?radingiems??mon?ms?suteikia galimyb? kūrybi?kai panaudoti stiklo ir ?viesos kombinacij?, ?gyvendinti ne?tik?tinas fantazijas. Mūs? kompanija? siūlo plat? dekoratyvini? pl?veli? rū?i? – ra?t? pasirinkim?, galint? patenkinti pa?ius reikliausius poreikius

Stiklo pertvaroms:

Ofisai, bankai:?mūs? siūlomos pl?vel?s sukuria priva?ios erdv?s jausm?, skaldo erdv?. Galimi standartiniai pl?veli? variantai (matiniai kvadratai, ta?keliai, ?vairios juostel?s ir kt.) ir individualūs, pagal Jūs? pageidavimus, vienetiniai variantai.

Stiklo ?enklinimas:?pagal darbo saugos reikalavimus, visose ?staigose kur egzistuoja ?mogaus susidūrimo su stiklu pavojus, stiklas turi būti atitinkamai pa?ym?tas. Mūs? siūlomos standartini? ra?t? pl?vel?s – efektyvus stikl? ?ym?jimo būdas.

Namams:?ie?kantiems i?skirtinumo, galime pasiūlyti sukurti ekskliuzivin? ra?t?, ornament? ar pie?in?. Naudojant pa?angias technologijas galime atspausdinti ant pl?vel?s ar i?pjauti bet kok? norim? vaizd?.


Spintos:?naudojant pa?angias technologijas (spausdinimo, ploteriavimo) dekoruojame stiklus spintoms slenkan?iomis sistemomis ir ne tik. Galimi ?vairūs dekoravimo variantai.


Su spauda: dekoruotas stiklas vietoj plyteli?, vir? virtuv?s darbastalio, ne tik gra?u bet ir prakti?ka valant. Naudojame specialias kar??iui atsparias pl?veles, kurios u?tikrina pl?vel?s ilgaam?i?kum?.

p1050749

Su LED:?galime pasiūlyti i?skirtin? dekoravimo būd?, naudojant LED ?vie?ian?ias juosteles.

Stalams:绳结陷入花缝惩罚?Galimi ?vairūs stiklinio stalo pavir?iaus dekoravimo būdai, naudojant dekoratyvines pl?veles su spauda.

Kompanija “DEKOR8”?turi plat? pl?veli?, skirt? ?vairiems pastat? stiklams, asortiment?.

Architektūrin?s pl?vel?s yra skirstomos?? dvi kategorijas:
1. Vidiniam klijavimui
绳结陷入花缝惩罚 2. I?oriniam klijavimui.

DEKOR8?asortimente yra ?vairi? spalv?, skirting? ?viesos pralaidumo pl?veli?.?Daugiausia naudojama?veidrodinio efekto?architektūrin?s pl?vel?s , bet kompanija DEKOR8?gali pasiūlyti ir?platesn? pl?veli? pasirinkim?.

Architektūrin?s pl?vel?s vidiniam klijavimui?suteikia pastatui estetin? vaizd?,?suma?ina saul?s??ilumos patekim? ? patalp? vid? ir atspindi ? vid? ?ilumos sraut?, spinduliuojam? i? vidaus ?iemos metu,?o tai u?tikrina komforti?k? patalp? vidaus temperatūr? i?tisus metus. Taip pat ?ios pl?vel?s?u?tikrina ger? matomum? i? patalp? vidaus ir ?viesiu paros metu neleid?ia steb?tojams matyti, kas vyksta patalp? viduje.
Pasirink? veidrodin? pl?vel? su apsaugos funkcija?galite apsisaugoti nuo ?aibi?k? ?silau?imo atvej?.

绳结陷入花缝惩罚Architektūrin?s pl?vel?s i?oriniam klijavimui ?ymiai geriau apsaugo nuo kar??io patekimo ? patalp? vid?,?tai leid?ia sutaupyti kondicionavimo ka?tus.?Pl?vel?s suteikia pastatui estetin? vaizd?, u?tikrina ger? matomum? i? patalp? vidaus? ir ?viesiu paros metu neleid?ia steb?tojams matyti, kas vyksta patalp? viduje.

?vertinus mūs? ilgamet? patirt? ir klient? atsiliepimus, pl?vel?s i?oriniam klijavimui ?ymiai?geriau apsaugo nuo kar??io!

绳结陷入花缝惩罚?Sunscape Select“ architektūrin?s serijos pl?vel?s – tai auk??iausios kokyb?s produktas. Jos u?tikrina efektyv? ir kartu natūral? ap?vietim? i?tisus metus.

Ultravioletiniai spinduliai esantys saul?je yra kenksmingi mūs? odai; jie turi ardom?j? poveik? interjerui. Instaliavus ?Sunscape Select“ serijos pl?veles, n?ra poreikio sl?pti audini?, kilim?, dail?s dirbini? nuo saul?s spinduli?, nes architektūrin?s pl?vel?s nepraleid?ia 99% saul?s ultravioletini? spinduli? apsaugodamos? baldus bei sienas nuo i?blukimo.

Architektūrin?s pl?vel?s, skirtos namui

Architektūrin?s pl?vel?s, skirtos biurams ir visuomenin?s paskirties pastatams

Jūs? ?mon?s vadovyb?s priimtas paprastas sprendimas instaliuoti pl?vel? ant Jūs? biuro lang? duos naud? ne tik Jums ir Jūs? darbuotojams, bet ir Jūs? ?monei. Pl?vel? u?kirs keli? akinan?ios saul?s ?viesos, trukdan?ios dirbti, patekimui ? patalpas. Jums nebereik?s u?traukti u?uolaid?, nuleisti ?aliuzi? tam, kad susidaryt? u?dara erdv?, nes?pl?vel? pad?s sukurti komfort? Jūs? darbuotojams.

Leiskite priminti Jums pl?veli? privalumus:

    • taupo kondicionavimo ka?tus vasaros metui bei leid?ia sutaupyti l??as, skirtas ?ildymui ?iem?;
  • neleid?ia steb?tojams matyti, kas vyksta patalp? viduje;
  • saugo interjer? nuo i?blukimo;
  • padidina ?moni? darbo na?um?;
  • sukuria i?orin? dizain? pagal pageidaujam? Jūs? skon?.

NAUJIENA!

?Kad padidinti apsaugos konstrukcij??(stiklo paketas + r?mas + stiklajuost?) – siūlome?papildomai u?sakyti stiklajuostes silikoninimo?paslaug?.

Mes gyvename pasaulyje, kuris dar nepasi?ymi tobulumu. Gamtos ir ?mogaus rank? griaunan?ios j?gos veikia mūs? aplink?. ?Kompanija “DEKOR8”?pristato?produkcij?, apsaugan?i? ?mones ir nuosavyb? nuo ?vairi? kriminalini? bei gamtos gr?smi?.

Uraganai, ?em?s dreb?jimai, sprogimai chemijos gamyklose, bomb? sprogimai, vagyst?s ir vandalizmas – visi ?ie rei?kiniai sukelia didelius nuostolius namuose ir gamybin?se patalpose, o kartais net su?aloja ?mones arba tampa j? mirties prie?astimi. Kompanijos “DEKOR8” sistem?, tvirtinan?i? pl?vel? r?muose, instaliavimas kartu su pl?vele, ?ymiai prisideda prie? saugios lango konstrukcijos.

绳结陷入花缝惩罚Kokie bebūt? Jūs? poreikiai ir reikalavimai, ?būtinai rasite ?Jums tinkam? apsaugan?i? pl?vel? ?DEKOR8“ produkcijos asortimente.

Apsauga nuo ?silau?imo (anti-bandit)

绳结陷入花缝惩罚Patekti ? vid?, sudau?ius lang?, – tai buvo papras?iausias būdas nelegaliai patekti ? u?daras patalpas. Kompanijos ?DEKOR8“?siūloma pl?vel? sustabdys pl??ik?. Stiklas nuo smūgi? sudu?, ta?iau i?liks r?muose ir neleis piktadariui greitai patekti ? patalpas, privers j? susim?styti k? toliau daryti. Daugeliu atveju jo surastas atsakymas būna paprastas – kuo grei?iau dingti.

绳结陷入花缝惩罚Pl?vel?s instaliavimas – tai lengvas būdas apsaugoti namus arba biurus nuo ?silau?imo.

Apsauga nuo gamtos kataklizm?

绳结陷入花缝惩罚Kilus uraganui, kai stiprus v?jas prasiskverbia pro sudu?us? stikl? ? pastato vid?, jis gali dalinai arba visi?kai sugriauti laikan?i?sias konstrukcijas. ?DEKOR8“ kompanijos?siūloma apsaugin?? pl?vel? ne tik apsaugo nuo susi?eidimo stiklo ?uk?mis, bet ir neleid?ia v?jui prasiskverbti ? pastato vid?. ?em?s dreb?jimo atveju ta pati pl?vel? sulaiko ?ukes,?minimalizuoti ?al?, sukeliam? pastato interjerui ir eksterjerui.

Pl?vel?s – tai patogi, pastovi ir svarbiausia, efektyvesn? alternatyva lang? u?kalimui lentel?mis arba stikl? u?klijavimui lipnia juosta kry?mai.

Apsauga nuo sprogimo

绳结陷入花缝惩罚Galingas bombos sprogimas sukelia did?iulius sugriovimus. Atrodyt?, stiklo sudu?imas – tai minimaliai reik?minga sprogimo pasekm?. Ta?iau, turint omenyje tai, kad 1 kv.m. stiklo sudū?ta ? daugiau kaip 2 tūkstan?ius mirtinai pavojing? ?uki?, d?l to nugriaud?jus sprogimui su?eidimas stiklo ?uk?mis tampa labiausiai paplitusia mirties ar susi?alojimo prie?astimi.

Antigraffiti

绳结陷入花缝惩罚Vandalizmas – tai ne tik apmaudi netektis ir ?did?iuliai nuostoliai. ?manoma u?kirsti keli? nuolatiniam stikl?, kuriuos i?margina graffiti m?g?jai, keitimui. Instaliavus ant stikl? kompanijos ?DEKOR8“?siūlomas specialias ?Antigraffiti“ tipo pl?veles gatvi? ?dailinink?“ aktyvumo vietose, galima i?vengti stikl? keitimo, t.y. i? naujo instaliuojama tik nauja pl?vel?.

Stiklas su pl?vele vietoje grūdinto stiklo

Vietoje stikl? keitimo pastatuose, kuriuose pagal normas numatytas grūdinto stiklo instaliavimas, kompanija ?DEKOR8“ gali pasiūlyti pigesn? ?stiklinimo būd?, atitinkant? normatyvinius reikalavimus. Sprendimas – kompanijos ?DEKOR8“ pl?veli? panaudojimas, kurios buvo testuotos pagal atitikim? saugiam ?stiklinimui.? ?? testavim? atliko JAV Komisija, atsakinga u? vartotojams skirt? gamini? saugum? (CPSC).

Naujov? ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje dekoratyvin? pl?vel? –?Holografija, skirta:

    • Pakuo?i? gamybai.
  • Vizitini? gamybai.
  • Stiklo laminavimui.

989649970_c2816338f1_o

Laminuotas stiklas ir jo pritaikymo galimyb?s

Kam naudojamas laminuotas stiklas? Laminuotas stiklas – tai keli stiklo lak?tai, sujungti pl?vele (polivinilbutiralio – PVB, arba EVA), naudojant tam tikr? temperatūr? ir vakuum?. Taip suklijuotas stiklas atrodo kaip ?prastas stiklas. Pagrindin? jo ypatyb? yra ta, kad ?is stiklas ir sudau?ytas lieka vientisas (nesubyra ? ?ukes) – taip apsaugoma nuo galimo susi?alojimo. Laminuotas stiklas – universaliausias stiklas, skirtas apsaugai nuo UV spinduli?.Refleksinis stiklas saul?s ?viesoje? kei?ia stiklo paketo atspind?jimo, sug?rimo ir pralaidumo ypatybes. ?iuolaikin?je architektūroje vis da?niau naudojamos didel?s stiklo plok?tumos. Langai per vis? sien?, stikliniai stogai, stiklo fasadai ir ?iemos sodai. Be to stiklai yra ?vairi? spalv??(foto)?arba naudojamas HOLOGRAFINIS efektas? (?iauli? arena). Skirtingos PVB pl?veli? spalvos suteikia galimyb? smarkiai prapl?sti spalvoto stiklo gam?. Architektai gali pasiekti ?vair? ?viesos pralaidum?, nekeisdami stiklo storio ar objekto konstrukcijos. Naudojant spalvotas PVB pl?veles galima i?gauti labai ?domi? sprendim? tiek pastat? fasadams, tiek ir interjerams. Fasadams skirtos PVB pl?vel?s yra atsparios UV poveikiui.?prasti standartiniai laminuoto stiklo gaminiai skirti stogams, balkon? pertvaroms, ?emutini? auk?t? bei apsauginiams langams, durims ir pertvaroms. Laminuotas stiklas naudojamas ir specialios paskirties gaminiams: lauko liftams, sporto kompleksams, grindims bei laiptams, patalpoms, esan?ioms po vandeniu,? akvariumams,? neper?aunamiems ar apsaugantiems nuo ?silau?imo langams, sustiprintai garso izoliacijai bei stikliniams reklamos gaminiams.Laminuotas stiklas gali apsaugoti muziejuose sukauptas vertybes, banko patalpas nuo ginkluoto u?puolimo ar kit? brang? turt? ir u?tikrinti tose patalpose dirban?i? ?moni? saugum?. Ypatinga laminuoto stiklo struktūra skaidri? stiklin? pertvar? daro neper?aunam? pistoletu ar net Kala?nikovo automatu.Naudojant laminuot? stikl?, galima sukurti ?vairi? spalvini? interjero derini?, pie?ini?, esan?i? viduje tarp stiklo lak?t?. Be to, spalvotus bei ra?tuotus stiklus galima derinti su metalu, med?iu ir kitomis med?iagomis. Laminuoti stiklai su specialia holografine pl?vele – naudojami? pastat? fasad? eksterjerui . Tokiu atveju, pastatas tampa pastabesnis? (pvz.?IAULI? ARENA). Taip pat naudojama ir interjero dizainui pa?vairinti.Mūs? kompanija gali pagaminti laminuot? stikl? pagal kliento pageidavimus: ?vairūs pie?iniai, fotonuotraukos ir pan. Tokius stiklus nauduoja tiek bald? gamintojai, reklamos firmos, tiek pertvar?, fasad? gamintojai ir kt.? Vis? pastato egzistavimo laikotarp? laminuotas stiklas i?lieka tokios pa?ios spalvos ir toks pats atsparus. Jam nereikalinga jokia speciali prie?iūra.
Apsauga nuo ?sibrov?li?

?iuo metu yra daug efektyvi? signalizacijos sistem?, ta?iau jos visos tik garsiai prane?a apsaugos tarnyboms ar aplinkiniams apie ?silau?im?. Per laik?, kol atvyksta policija ar apsauga, nusikaltimas da?nai jau būna ?vykdytas. Nuolat did?jantis ?silau?iam?j? vagys?i? skai?ius ir vandalizmas privert? ie?koti priemoni?, galin?i? kuo efektyviau apsaugoti turt?. Statistiniais duomenimis, 75 proc. atvej? ? patalpas ?silau?iama per langus, vitrinas ir stiklines duris. Paprastas stiklas neapsaugo patalp? nuo ?silau?imo. Naudoti laminuot? stikl? (?r.rubrika?APSAUGIN?S PL?VEL?S) – tinkamiausia nepageidaujam? atvej? prevencija. Panaudojus keli? sluoksni? laminuot? stikl?, ?silau?imo atveju galima i?saugoti stiklo vientisum?, taigi ir pakankamai laiko, kad apsaugos policija sp?t? sureaguoti. Būtent taip tur?t? būti apsaugoti bank?, parduotuvi? ir kontor? langai bei parduotuvi? vitrinos. Laminuotas stiklas u?tikrina apsaug? nenaudojant apsaugini? grot? ar ?aliuzi?.Stebinantis laminuoto stiklo prana?umas juntamas tiek kalbant apie saugum?, tiek ir apie turto apsaug?. Laminuotas stiklas gali būti naudojamas taip pat ?vairiai, kaip ir ?prastas stiklas.
Nelaiming? atsitikim? prevencija

Aplink mus apstu konstrukcij? ir gamini? i? stiklo. Tai pertvaros, durys, langai, stikliniai stogai, bald? bei interjero detal?s.Stiklin?s konstrukcijos – esteti?kos, patogios ir prakti?kos, bet n?ra garantijos, kad stiklas nesudu? nuo mechaninio poveikio. Kasmet didel? dalis ?moni? susi?aloja susidūrimo su stiklu metu, nema?a dalis nukent?jusi?j? yra vaikai. Suma?inti nelaiming? atsitikim? tikimyb? stiklinant pastatus – svarbus veiksnys. Stiklui sudu?us susidaro ?uki? a?triais kra?tais, jos da?niausiai tampa nelaiming? atsitikim? prie?astimi ir gali sukelti itin skausming? padarini? – pasitaiko netgi mirties atvej?.Ty?inio ar atsitiktinio smūgio atveju laminuotas stiklas gali suskilin?ti, bet stiklo ?uk?s tvirtai laikosi prie pl?vel?s ir nei?krenta i? r?m?. Taigi nelaiming? atsitikim? rizika labai suma??ja.
Efektyvi garso izoliacija

绳结陷入花缝惩罚 Specialus gars? izoliuojantis laminuotas stiklas, nauduojant speciali? pl?vel?, nedidindamas stiklo storio, gali smarkiai suma?inti triuk?m?: 6 mm laminuoto stiklo garso izoliacija prilygsta 12 mm vientiso stiklo garso izoliacijai (6 mm laminuoto stiklo garso izoliacija – 35 dB, 1 dB ma?esn? negu 12 mm vientiso stiklo garso izoliacija).Naudojant akustin? PVB arba EVA pl?vel?, kuriai būdingos puikios akustin?s ypatyb?s, garso izoliacijos lygis kritinio da?nio juostoje nenukrinta. Tai elastingos PVB? pl?vel?s puikios garso absorbcijos rezultatas. ?i? med?iag? akustin?s charakteristikos yra tokios pat, kaip ir laminuot? stikl?: ?ios med?iagos gaminamos su skaidraus akrilinio polimero sluoksniu tarp stikl?. Akrilinio laminato sluoksnis turi būti ma?daug 1 mm storesnis, kad u?tikrint? tok? mechaninio stiprumo lyg? kaip PVB arba EVA pl?vel?.Jeigu stiklinti naudojamas vienas PVB pl?vel?s sluoksnis, garso izoliacijos efektas juntamas. Garso izoliacija, naudojant PVB (A) pl?vel?, vidutini?kai padid?ja nuo 1 iki 3 dB (Rw), ta?iau gali i?augti ir iki 10 dB, kritiniam da?niui artimoje zonoje. Optimalus akustinis storis – 0,38 mm (vienas pl?vel?s sluoksnis). Nustatyta, kad didesnio negu nurodyto storio tarpsluoksniai neu?tikrina geresn?s garso izoliacijos.

Stiklo paket? su laminuotu stiklu garso izoliacija

绳结陷入花缝惩罚Laminuotas stiklas gali tur?ti ?takos mūs? gyvenimo kokybei tiek darbo vietoje, tiek ir namuose. Remiantis darbo vietos ir sveikatos specialist? i?vadomis, suma?inus triuk?m?, labai padid?ja darbuotoj? darbo na?umas, ma??ja stresas bei nuovargis. Auk?to da?nio triuk?mas vargina, tod?l ?iuolaiki?ki vie?bu?iai ar gyvenamieji namai, esantys arti judri? gatvi? ar aerouost?, statomi naudojant laminuot? triuk?m? izoliuojant? stikl?. Taip triuk?mas smarkiai slopinamas ir sve?iai gali tik?tis ramiai pails?ti, nejausdami triuk?mo sukeliamo diskomforto.

Oracal 641 (spalvotos)

绳结陷入花缝惩罚Mink?ta PVC pl?vel? galima tiek blizgan?io, tiek matinio pavir?iaus. Pl?vel? gali būti naudojama vietoj stiklo da?ymo.

Oracal 8500 (filtrai)

绳结陷入花缝惩罚Speciali permatoma PVC pl?vel?, pasi?yminti homogeniniu vientisumu ?iūrint per arba ??med?iagas. Jos ?ilkinis matinis pavir?ius sulaiko nepageidaujam? atspind?jim?.??i pl?vel? specialiai sukurta ilgalaikiams i? vidaus ap?vie?iam? ?enkl? ir lang? grafini? ?enkl???enklinimui. Ji atitinka kompiuterizuotos ?enkl? markiravimo pramon?s keliamus reikalavimus.

Oracal 551

Puikiomis eksploatacin?mis savyb?mis pasi?yminti PVC pl?vel? su specialiais polimeriniais,?nemigruojan?iais plastifikatoriais ir UV stabilizatoriais, did?iausiu mastu u?tikrinan?iais atsparum???viesai ir orui. Sukurta naudojimui lauko s?lygoms skirtiems u?ra?ams, kuriems keliami dideli reikalavimai pvz. u?ra?ams ant?transporto priemoni?, parduotuvi? vitrin? apipavidalinimui ir produkt? ?ym?jimui.

? ? ?

 

 

 

 

 

绳结陷入花缝惩罚Platus pasirinkimas i? daugiau kaip 500 rū?i? klijuojamos pl?vel?s remontui, sien? ir bald? apipavidalinimui. Prabangiam vizualiniam rezultatui u?tikrinti.

 

 

Neribotas kūrybi?kumas ir estetinis vaizdas suteikia pl?vel?ms COVER modernumo. Pl?vel? pla?iai naudojama tokiose vietose kaip:

 

绳结陷入花缝惩罚Vie?os vietos;

Vie?bu?iai, restoranai;

绳结陷入花缝惩罚Biur? pastatai;

绳结陷入花缝惩罚Bankai, ligonin?s;

Agentūros;

绳结陷入花缝惩罚Gele?inkeliai, jūr? transportas.

 

Technin? prie?iūra: pl?vel? valoma lengvai ir greitai, d?ka kokybi?ko pavir?iaus. Atspari purvui ir pel?siams.

绳结陷入花缝惩罚Klijai: atsparūs dr?gmei, laiku aktyvuojasi.

绳结陷入花缝惩罚Elastingumas: prisitaiko +/- 220% atsi?velgiant ? pavir?iaus ypatumus.

Atsparumas ugniai: sertifikatai i?duodami pagal u?klaus?.

Apsauga nuo UV: maksimalus atsparumas UV spinduliams. Suteikiama 10 met? garantija.

绳结陷入花缝惩罚Storis: priklauso nuo pl?vel?s rū?ies, 200-250 mikron?.

绳结陷入花缝惩罚10 met? garantija (vidiniam naudojimui) nuo pageltimo, nublukimo, skilin?jimo, i?sisluoksniavimo.

绳结陷入花缝惩罚Visos?DEKOR8 pl?vel?s pagamintos i? auk??iausios rū?ies med?iag?, naudojant pa?ias naujausias technologijas, kuri? d?ka gaminiai ?gauna optimali? kokyb? ir eksploatacijos savybes ilgam laikui.

绳结陷入花缝惩罚Specialiai atrinkti da?ikliai ?vedami tolygiai per vis? pl?vel?s sluoksnio stor? u?patentuotame technologiniame difuzinio prisotinimo procese. Pl?vel?s sluoksniai u?pildomi atspariais ultravioleto sug?r?jais, kurie stabilizuoja pl?vel?s spalv? ir saugo automobilio keleivius ir interjer? sulaikydami iki 99% pavojing? ultravioletini? spinduli?.

Kitas pl?vel?s sluoksnis padengiamas metalu, su auk?tomis, ?ilum? atspindin?iomis savyb?mis, ?iluminio vakuminio apdulk?jimo procese arba pagal tiesioginio magnetinio apdulk?jimo technologij?.

Atskiri paruo?iamieji sluoksniai sujungiami su specialiai i?dirbtu adhezyvin?s sud?ties naudojimu.

绳结陷入花缝惩罚I?orinis gautos konstrukcijos pavir?ius, padengiamas u?patentuotu, ypatingai stipriu antiabrazyviniu sluoksniu. Tai suteikia pl?vel?ms ilgaam?i?kum?, saugo jas nuo ?br??im?, atsirandan?i? esant netinkamam aptarnavimui ir stiklo valymui eksploatacijos procese.

绳结陷入花缝惩罚Sujungimui su stiklu naudojama specialiai tam pagaminta adhezyvin? sud?tis, naudojama automobilin?ms pl?vel?ms. Tolesniam apdirbimui ir transportavimui ant adhezyvinio sluoksnio dedamas auk?tos kokyb?s, savo sud?tyje turintis silikono, apsauginis pavir?ius.