Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Fototapetai interjero dekoravimui

Fototapetai interjero dekoravimui

3d fototapetai- pagal uzsakyma

GAUKITE ASMENIN? PASIūLYM? DABAR!

3D fototapetai pagal u?sakym? interjerui

Gaminame 3D fototapetus pagal u?sakymus i? auk?tos kokyb?s flizelino med?iagos, bet ne ant paprasto popieriaus. Galime pagaminti ir i? jūs? nuotraukos jai ji atitiks spaudos kokyb? (nuo 720 iki 1440 dpi.). Su fototapetu?greitai, nebrangiai, kokybi?kai ir ?spūdingai atnaujinsite sen? ?prast? sien?, suteiksite interjerui unikal? ir individual? charakter?.

Fototapet? savyb?s:

  • ?vairi? tekstūr? PVC danga
  • Spausdinami skaitmeniniu būdu Eco-solvent ra?alais, tod?l nekenksmingi vidaus naudojimui
  • Gali būti da?omi akriliniais arba dispersiniais da?ais.
  • Atitinka B1 ir B2 prie?gaisrinius sertifikatus.
  • Lengvai klijuojami su tapet? klijais.
  • Atsparūs brai?ymui.
  • Plaunami.

Norite u?sakyti fototapet??

Skambinkite dabar!

Foto tapetai interjerui

绳结陷入花缝惩罚FOTOTAPETAI – kitaip tariant, auk?tos kokyb?s ir tik i?skirtinio meni?kumo fotografijos arba dizainerio sumaketuoto vaizdo u?ne?imas ant fototapeto popieriaus, foto drob?s ar kito specialaus pavir?iaus

Informacija, kuria verta ?inoti apie mūs? fototapet? med?iag? ir spaud?:

1. Ry?kios spalvos. Itin auk?ta fototapet? spaudos kokyb?: nuo 720 iki 1440 dpi. Greitai d?iūstantis.

2. Verta atkreipti d?mes?, kad fototapetus mes gaminame ant flizelino med?iagos, o ne ant popieriaus. ?i med?iaga yra atsparesn? i?oriniams veiksniams, pa?eidimams bei dr?gmei.

3. Mūs? tapetai n?ra standartini? dyd?i?. Mes tapetus gaminame pagal Jums reikalingus matmenis. Prie? vykdant u?sakym?, pagal Jūs? pateiktus matmenis, mes koreguojame Jūs? pasirinkt? vaizd? ir siun?iame Jums maket? patvirtinimui. Neradus pageidaujamo vaizdo spaudai?DEKOR8 DUOMEN? BAZ?JE, rekomenduojame pasirinkti i??www.shutterstock.com?puslapio ir DEKOR8?pad?s Jums ?sigyti norim? fail?. Paslaugos kaina 20 eur?/vnt.

Flizelino med?iag? yra ?vairi? tekstūr?

4. Med?iaga, i? kurios gaminame tapetus, yra 1,05m ir 1,30m plo?io. I? kiek dali? susidaro visas tapetas priklauso nuo Jūs? sienos matmen?.

5. Atkreipkite d?mes?, kad nebūtina klijuoti tapet? per vis? sien?, ne k? blogiau atrodo gra?iai paklijuoti fragmentai:?

Fototapet? prie?iūra

Fototapetai yra dengtas PVC, d?l to skystis ar sutepimas ne?sigers labai greitai. Patekus skys?iui ar kitai tepiai masei ant fototapet?, jis turi būti nuvalytas kuo skubiau ?variu skudur?liu ar spec. kempine. Trinti, naudojant j?g?, negalima, nes galima pa?eisti da?? sluoksn? ar net pat? fototapeto pavir?i?. Patartina, kart? ? du m?nesius, nuo fototapeto nuvalyti dulkes: dulki? siurbliu naudojant spec. antgal?, plunksnine dulki? ?luotele ar sausu ?velniu skudur?liu.

Fototapet? klijavimo instrukcija

??Apipavidalinamos sienos paruo?imas.

Prie? klijuodami fototapetus ?sitikinkite, kad sienos pavir?ius sausas, lygus, tvirtas, ?varus, nugruntuotas giluminiu gruntu ir neutralios spalvos (baltos). Taip pat turi būti pa?alinti visi sen? da??, lak? sluoksniai ar prie? tai klijuoti tapetai. Ant sienos gul??iuko pagalba nusbraukite tiesi? linij?, pagal kuri? klijuosite pirm?j? fototapeto juost?. Jei prad?site klijuoti nuo kampo briaunos, ?sitikinkite, kad kampas status (90o).

??Vietos paruo?imas.

Patartina fototapetus paruo?ti klijavimui toje patalpoje, kurioje yra apipavidalinama siena. Tai suma?ina tikimyb?, kad fototapetas bus pa?eistas ne?ant j? iki dekoruojamos sienos. Vietos (pvz. ant grind?) pasidarykite tiek, kad be vargo gal?tum?te patiesti vien? fototapeto juost? visa plok?tuma. Plok?tuma, kur bus tiesiamas fototapetas klij? tepimui, turi būti sausa ir ?vari.

??Fototapet? klijavimas.

Klijai – specialiai neaustiniams tapetams. Priemon?s – kailinis volelis (10 – 20 cm ilgio rulon?lis).
Sutepkite sien? ir fototapeto juost? spec. klijais (potepiai – i?ilgai fototapeto juostos). Tapetus klijuokite vertikaliomis juostomis (tik i?skirtinais atvejais klijavimas vyksta horizontaliomis juostomis) pradedant nuo pa?ym?tos linijos ar sta?ios kampo briaunos. Fototapetams prispausti prie sienos naudokite mink?t? porolonin? arba ilgo plauko volel?. Klijuojant antr?j? fototapeto juost?, ji turi lygiai liestis briauna (kra?tu) su pirm?ja juosta. Visos sekan?ios juostos klijuojamos tuo pa?iu principu. Jokiu būdu neu?leiskite vienos fototapeto juostos ant kitos. Venkite klij? patekimo ant fototapeto fasadin?s pus?s. Jei visgi pateko, nieko nelaukdami nuvalykite juos dr?gnu ?velniu skudur?liu.

Standartini? fototapet? klijavimo instrukcijos.

Popierini?, dengt? PVC fototapet? klijavimas:

??Apipavidalinamos sienos paruo?imas.

Prie? klijuojant fototapetus ?sitikinkite, kad sienos pavir?ius, sausas lygus, tvirtas, ?varus, nugruntuotas giluminiu gruntu ir neutralios spalvos (baltos). Taip pat turi būti pa?alinti visi sen? da??, lak? sluoksniai ar prie? tai klijuoti tapetai. Ant sienos gul??iuko pagalba nubraukite tiesi? linij?, pagal kuri? klijuosite pirm?j? fototapeto juost?. Jei prad?site klijuoti nuo kampo briaunos, ?sitikinkite, kad kampas status.

??Vietos paruo?imas.

Patartina fototapetus paruo?ti klijavimui toje patalpoje, kurioje yra apipavidalinama siena. Tai suma?ina tikimyb?, kad fototapetas bus pa?eistas ne?ant j? iki dekoruojamos sienos. Vietos (pvz: ant grind?) pasidarykite tiek, kad be vargo gal?tum?te patiesti vien? fototapeto juost? visa plok?tuma. Plok?tuma, kur bus tiesiamas fototapetas klij? tepimui, turi būti sausa ir ?vari.

??Fototapet? klijavimas.

Klijai – specialiai sunkiems arba labai sunkiems neaustiniams tapetams. Priemon?s – kailinis arba guminis volelis (10 – 20) cm ilgio rulon?lis. Sutepkite sien? klijais dviej? fototapet? juost? plo?iu. Storai sutepkite pirm?j? fototapeto juost? klijais. Tada perlenkite fototapet? pusiau, kad dvi klijais i?teptos plok?tumos susiglaust?. Tada taip suglaust? fototapet? susukite ? rulon?l? (taip, kad nei?sitept?). Palikite j? 12min. po to i?vyniokite ir klijuokite ant sienos pagal ?ymas. Kiekvien? fototapeto juosta turi 2-4cm u?laidas. Atminkite, kad fototapeto juost? reikia klijuoti pagal ?ymas nuo paveiksl?lio prad?ios. Fototapetams prispausti prie sienos naudokite mink?t? porolonin?, gumin? arba ilgo plauko volel?. Klijuokite stumdydami volel? nuo fototapeto centro ? kra?tus. Klijuojant antraj? fototapeto juost? pertepkite pirmaj? fototapeto juost? 4cm, tokiu būdu 2cm u?laidos bus per ?io persidengimo centr?. Toliau naudodami ilg? metalin? juostel? bei a?tr? peil? perpjaukite abiej? fototapet? sluoksnius per centr?. Pa?alinkite fototapet? juost? u?laidas ir voleliu kruop??iai prispauskite fototapet? sujungimo siūl?. Visos kitos juostos klijuojamos tuo pa?iu principu. Jokiu būdu neu?dekite vienos fototapeto juostos ant kitos. Venkite klij? patekimo ant fototapeto fasadin?s pus?s. Jei visgi pateko, nieko nelaukdami nuvalykite juos dr?gnu ?veliu skudur?liu.

Tekstilini?, dengt? PVC fototapet? klijavimas:

??Sienos paruo?imas.

Siena turi būti kieta ir sausa. Pilnai nuvalykite prie? tai buvusius tapet? liku?ius, senus at?okusius da?us ir bet kokias da?? ar kreidos ?ymes. Jei tapetai dedami ant visi?kai naujos arba por?tos sienos, pirmiausia paruo?kite sien? inpregnantu ar kitu pavir?iaus paruo??ju, daran?i? sien? nepor?t?.

???rankiai.

Vilnonis klij? u?ne?imo volelis
Liniuot?
A?trus peilis
Svarmuo
Volelis prispaudimui arba tapetinis ?epetys gali taip pat būti naudojami.
Tapetin? spatula
Liniuot?
绳结陷入花缝惩罚 Mink?ta kempin?l? arba med?iaga.

??Klijavimas.

绳结陷入花缝惩罚Supjaustykite tapetus tinkamomis juostomis, paskai?iuodami ir padarydami 4mm u?laidas. Naudodami svarmen?, pa?ym?kite vertikal? linij?, pagal kuri? bus lygiuojamas pirmos juostos vertikalumas. Per kampus rekomenduojama klijuoti su ma?a 2 cm u?laida.

I?tepkite sien? kijais. N?ra būtina i?tepti pat? tapet? kijais. Perdenkite prie? tai priklijuot? juost? 4cm, tokiu būdu 2cm u?laidos bus per ?io persidengimo centr?. I?tiesinkite juost?, patikrinkite jos vertikalum? ir pilnai priklijuokite ant sienos naudodami tinkamiausi? ?rank?, lygindami nuo juostos vidurio ? kra?tus. Toliau naudodami ilg? metalin? liniuot? (ar kampain?) bei a?tr? peil?, perpjaukite abu persidengian?ius tapetus per siūl?s centr?. Būkite atsargūs ir stenkities ne?pjauti pa?ios sienos. Gili ?pjova sienoje gali s?lygoti didesnio tarpo tarp sien? formavim?si.

绳结陷入花缝惩罚Atlupus prar??t? siūl?, i?lupkite nur??t? apatin? persidengimo juostel?. Toliau, naudojant tapet? klijavimo braukl? prispauskite atlupt? dal? prie sienos. Galite naudoti volel? ?iek tiek suspausti abiej? juost? siūlei.

绳结陷入花缝惩罚Nor?dami nur??ti, nulyginti tapet? vir?? ir apa?i?, naudokite klijavimo braukl? ir peil?. Stenkit?s, kad peilis ir braukl? jud?t? sinchroni?kai nur??imo metu.

Prie? klijams i?d?iūnant, būtina nuvalyti klij? liku?ius nuo tapeto, naudojant sudr?kint? kempin?l? arba med?iag?.